Περιγραφή Έργου

Το τούνελ διαχωρίστηκε σε τμήματα των 30μ με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες ΕΙ60’ και οι καλωδιώσεις μονώθηκαν με πιστοποιημένα πυράντοχα υλικά FLAMRO Γερμανίας, εκατέρωθεν των πυράντοχων χωρισμάτων και σε μήκη 1μ. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η μεταφορά θερμών αέριων μαζών κατά μήκος του τούνελ αλλά και πιθανή μετάδοση πυρκαγιάς μέσω των καλωδιώσεων σε άλλα τμήματα του εργοστασίου, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα χρονοβόρων καθυστερήσεων στη ομαλή λειτουργία του εργοστασίου.

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας ?

Σχετικά Έργα